Algemene verkoopsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Artikel 4 – De prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument.

• Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden. Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

• Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

Artikel 2 Ons Aanbod en jouw bestelling

• We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

• Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontvangt, kan je nog van je bestelling afzien.

• In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan jou zouden leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we je bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden. In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

 

Artikel 3 Herroepingsrecht

• De wet (art. 47 §4 Wet Marktpraktijken) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om:

1. diensten waarvan de uitvoering met jouw instemming begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn

2. goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

3. goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

4. CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken

5. dagbladen, tijdschriften en magazines

6. diensten voor weddenschappen en loterijen

Aangezien al onze goederen in beperkte mate houdbaar zijn en de houdbaarheid afhangt van de bewaartemperatuur kunnen de goederen

niet terug genomen worden.

 

Artikel 4 De prijs

• Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

• Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

 

Artikel 5 Betaling

• Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen betaling bij afhaling. De betaling kan gebeuren in contanten of met  een Bancontact/Maestro card. Kredietkaarten zoals Visa en MasterCard worden niet aanvaard. Indien betaling bij afhaling niet mogelijk is worden de goederen niet meegegeven.

 

Artikel 6 Conformiteit en Garantie

• Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

.

Artikel 7 Levering en uitvoering

• De bestelling kan worden afgehaald op de datum die vermeld staat op de bevestigingsmail die je van ons ontvangt. Als deze datum niet past kan u dit vermelden als opmerking bij de bestelling. Eventueel komen we onderling een andere datum overeen. Wij kunnen het vlees gratis voor u bewaren in onze diepvries tot wanneer u de goederen komt afhalen, met een maximum van 1 week.

• In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

Artikel 8 Overmacht

• Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

• Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

• Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen

• We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten, kan je dit melden via het contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

• Op elke verkoop via onze webshop, ongeacht de woonplaats van de klant, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.